Lịch Học

Thời khóa biểu tuần từ 13.3 đến 26.3.2017

Thời khóa biểu tuần từ 13.3 đến 26.3.2017 28/03/2017 | 4:36 chiều

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh-  ký sinh trùng 1 - 5 (7h30) Y đức 1 - 5 (7h30) Vật lý đại cương 1 - 5 (7h30) Vi sinh-  ký sinh trùng 1 - 5 (7h30) Hóa đại cương vô cơ 1 - 5 (7h30) CNTTK9 & CNTTK8 Sáng Thi bảo trì và ...

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh-  ...

Thời khóa biểu tuần từ 6.3 đến 12.3.2017

Thời khóa biểu tuần từ 6.3 đến 12.3.2017 28/03/2017 | 4:32 chiều

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Thi toán xác suất Tk( ca 1) 1 - 5 (7h30) Thi toán xác suất Tk( ca 2) 1 - 5 (7h30) Nghỉ ôn thi Thi giải phẫu sinh lý( ca 1) 1 - 5 (7h30) Thi giải phẫu sinh lý( ca 2) 1 - ...

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Thi toán ...

Thời khóa biểu tuần từ 27/2 đến 5/3/2017

Thời khóa biểu tuần từ 27/2 đến 5/3/2017 28/03/2017 | 4:30 chiều

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh - ký sinh trùng 1 - 5 (7h30) Thi lại TACB2 1 - 5 (7h30) Vật lý đại cương 1 - 5 (7h30) Giải phẫu sinh lý 1 - 5 (7h30) Nghỉ ôn thi CNTTK8 & CNTTK9 Sáng Thi tiếng anh chuyên ngành 2 1 - 5 ...

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh ...